• FE IS RGB 1

     

     


     

    bip

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, DOSTARCZANEJ DO TARNOBRZESKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
 2020 r.
WSKAŹNIK JAKOŚCI WODY JEDNOSTKA STACJA UZDATNIANIA WODY SIEĆ WODOCIĄGOWA NDS wg normy
Polskiej1 Uni Europ.2
Mętność NTU <0,25 <0,25  1 akcept.3
Barwa mgPt/l 5 5 akcept.3 akcept.3
Zapach TON 1 1 akcept.3 akcept.3
Smak TFN 1 1 akcept.3 akcept.3
Chlor wolny mg/l 0,20 <0,05 0,3 _
Stężęnie jonów wodoru (pH) _ 7,9 7,8 6,5-9,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 765 762 2500 2500
Ołów (Pb) µg/l <4,0 <4,0 10 10
Kadm (Cd) µg/l <0,30 <0,30 5 5
Miedź (Cu) mg/l <0,0020 <0,0020 2,0 2,0
Chrom (Cr) µg/l <4,0 <4,0 50 50
Rtęć (Hg) µg/l <0,050 <0,050 1 1
Sód (Na) mg/l 40,0 43,7 200 200
Glin (Aluminium) (Al) µg/l 54 53 200 200
Mangan (Mn) µg/l <20 <20 50 50
Żelazo µg/l <20 <20 200 200
Arsen (As) µg/l <1,0 <1,0 10 10
Nikiel (Ni) µg/l <5,0 <5,0 20 20
Selen (Se) µg/l <2,0 <2,0 10 10
Antymon (Sb) µg/l <1,0 <1,0 5 5
Bor (B) mg/l <0,050 0,052 1,0 1,0
Utlenialność z KMnO4 (indeks nadmanganinowy) mg/l 0,7 1,00 5,0 5,0
Chlorki (Cl -) mg/l 51,0 52,0 250 250
Siarczany (SO42-) mg/l 70 73 250 250
Fluorki (F-) mg/l <0,10 <0,10 1,5 1,5
Bromiany µg/l <5,0 <5,0 10 10
Amonowy jon (NH4+) mg/l 0,10 0,09 0,5 0,5
Azotany (NO3-) mg/l <4,50 <4,50 50 50
Azotyny (NO2-) mg/l <0,03 <0,03 0,5 0,5
Cyjanki µg/l <15 <15 50 50
Benzeno(a)piren µg/l <0,006 <0,006 0,010 0,010
Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA µg/l <0,024 <0,024 0,10 0,10
Akryloamid µg/l <0,075 <0,075 0,10  
Epichlorohydryna µg/l <0,060 <0,060 0,10 0,10
1,2 - Dichloroetan µg/l <0,90 <0,90 3,0 3,0
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu (suma trichloroetylenu i tetrachloroetylenu) µg/l <2,00 <2,00 10 10
Suma trihalometanów (THM) µg/l <16 <16 100 100
Benzen µg/l <0,50 <0,50 1,0 1,0
Pestysydy µg/l <0,020 <0,020 0,10 0,10
Suma pestycydów µg/l <0,40 <0,40 0,50 0,50
Chlorek winylu µg/l <0,20 <0,20 0,50 0,50
Tryt Bq/l <3,5 <3,5 100 100
Dawka orientacyjna mSv/rok <0,030 <0,030 0,10 0,10
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C po 72h jtk/1ml <1 <1 BNZ 4 _
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0 0 0
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0 0 0
Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0 0
Clostridium perfingens łącznie ze sporami jtk/100ml 0 0 0 0
OBJAŚNIENIA DO TABELI
1 NDS PL - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 11.12.2017, poz. 2294).
2 NDS UE - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Dyrektywy Unii Europejskiej nr 98/83/EEC z dnia 3.XI.1998 r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
3 akcept. - Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian
4 BNZ - bez nieprawidłowych zmian
 
Ze względu na liczne pytania naszych Klientów dotyczące jednostek twardości wody (np. do konfiguracji zmywarek do naczyń) zamieszczamy poniżej tabelę wartości średnich twardości wody w różnych jednostkach.
TWARDOŚĆ WODY DOSTARCZANEJ DO TARNOBRZESKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
Rodzaj wody [mval/dm3] [mmol/dm3] [mgCaCO3 / dm3] stopnie niemieckie [on] stopnie francuskie [of]
Woda średnio - twarda/twarda 7,0 3,5 350 19 36
SKALA OPISOWA TWARDOŚCI WODY
Stopień twardości wody [mval/dm3] [mmol/dm3] [mgCaCO3 /dm3] stopnie niemieckie [on] stopnie francuskie [of]
woda bardzo miękka <2 < 1,0 <100 <5,6 0 -10
woda miękka 2 -4 1,0 - 2,0 100 - 200 5,6 - 11,2 10 - 20
Woda średnio - twarda 4 - 7 2,0 - 3,5 200 - 350 11,2 - 19,6 20 - 40
Woda twarda 7 - 11 3,5 - 5,5 350 - 550 19,6 - 30,8 40 - 50
Woda bardzo twarda > 11 > 5,5 > 550 > 30,8 > 50
Twardość wody jest jej naturalną własnością wynikającą z obecności rozpuszczonych w wodzie składników mineralnych - głównie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu. Parametr ten jest jednym ze wskaźników charakteryzujących jakość wody surowej i uzdatnionej. Przepisy unijne twardości nie normują. Obowiązujące w kraju Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11.12.2017, poz. 2294) wartość twardości określa w granicach od 60 do 500 mg CaCO3/dm3. Życiodajne, odpowiadające za prawidłowy rozwój sole mineralne powodują, że rośnie stopień twardości. Niezbędne w diecie człowieka wapń, magnez oraz lit, cynk i inne minerały lepiej przyswajane są z wody niż z pożywienia, dlatego zgodnie ze starymi przepisami twardość zalecana ze względów zdrowotnych powinna mieścić się w granicach 60 - 500 mgCaCO3/dm3.
(C) 2010 - 2020 Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies