2005

2005-08-22

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację Zadania 04 pn.: „Nadzór nad wdrażaniem projektu”


2005-09-21

Umowa nr 3103/2005/Wn9/OW-KI-IS/D
Została zawarta umowa Nr 3103/2005/Wn9/OW-Ki-IS/D o dofinansowanie Projektu p.n. "Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu" pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Beneficjentem


2005-09-27

Konferencja prasowa związana z podpisaniem umowy.
Odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli prasy, lokalnego radia i telewizji, zorganizowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg. Celem jej było przekazanie informacji o fakcie zawarcia umowy o dofinansowanie realizacji Projektu a także o postępie prac związanych z przygotowaniem przetargów na poszczególne zadania. 


2005-10-31

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację Zadania 02 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” 


2005-12-14

Posiedzenie Komitetu Monitorującego.
Odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego strategię wykorzystania Funduszu Spójności. Zasadniczą jego część stanowiły informacje o postępie w przetargach i kontraktowaniu , w tym omówienie projektów zatwierdzonych w 2004 roku w sektorze środowiska w ilości 22 w skali kraju. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności 2004/PL/16/C/PE/021 p.n. "Program gospodarki wodno - ściekowej w Tarnobrzegu" przedstawił następujące zagadnienia dotyczące:

  • przyczyny powstania różnic w zakresie rzeczowym podzadań pomiędzy danymi zawartymi we Wniosku o dofinansowanie a danymi zawartymi w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do podpisanej umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie,
  • zmiany zakresu Zadania na Inżyniera poprzez wprowadzenie pomocy technicznej - realizacji warunków szczególnych zawartych w art. 10 Decyzji KE, w tym decyzji dotyczacych uwarunkowań środowiskowych oraz działań prowadzących do ich liczebnego ograniczenia. Z uwagi na to , że praktycznie wszystkie projekty z 2004 roku wykazują zmiany, przedstawiciele Strony Polskiej w Komitecie Monitorującym zadeklarowali wobec Beneficjentów wolę negocjacji z Komisją Europejską w celu ich akceptacji. 

2005-12-15

Umowa na realizację Zadania 04.
W obecności Prezydenta Miasta Tarnobrzeg, przedstawicieli lokalnej prasy i MTVT Tarnobrzeg została podpisana umowa na realizację Zdania 04 p.n. "Nadzór nad wdrażaniem Projektu". Jej zakres obejmuje :

  1. Nadzór nad wdrażaniem projektu
  2. Pomoc techniczną

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji niniejszego Zadania została wyłoniona firma: SAFEGE S.A. Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa15-27 rue du Port,92000 NANTEREE,FRANCJA