Obsługa klienta

Uchwala_RM_LIV_547_2021_Zmiana_Regulaminu_dostarczania_wody_i_odprowadzania_ścieków

Procedura podłączenia do sieci oraz odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych przez Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

Krok 1
Określenie możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
W celu określenia możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy wypełnić i złożyć poniższy wniosek w Biurze Obsługi Klienta pok. 103 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:

wniosek_o_określenie_możliwosci_przyłączenia_do_sieci_wod-kan.pdf

Do wniosku należy załączyć:
•    plan zagospodarowania działki,
•    mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczoną lokalizacją budynku lub działki

WAŻNE!
W przypadku użytkowania budynków istniejących lub lokalizacji obiektu na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, można ominąć Krok 1.

Krok 2
Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
W celu wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowo i/lub kanalizacyjnej oraz do kanalizacji deszczowej lub na przebudowę uzbrojenia wod-kan należy wypełnić i złożyć poniższy wniosek w Biurze Obsługi Klienta –pok. 103 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wniosek_o_wydanie_warunków_przyłączenia_do_sieci_wod-kan.pdf

wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej/przebudowy uzbrojenia wod-kan.pdf

Do wniosku należy załączyć:
•    2 egz. planu zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (np. aktualna mapa zasadnicza wybrana z zasobów geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000
z wrysowanym przyłączem/przyłączami)
•    pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot)

Opis wykonania planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego.
1.    Na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 wrysowujemy prostymi odcinkami przyłącz/a od budynku/ów do istniejącej sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej.
2.    W przypadku gdy przyłączanego budynku na mapie jeszcze nie ma - jest projektowany – należy go dokładnie wrysować.
3.    Jest możliwość wykonania przyłącza/y na działce bez budynku/ów, wówczas wrysowujemy przyłącz/a od planowanego miejsca na działce do istniejącej sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej.
4.    Należy pamiętać, że przyłączem - w uproszczeniu - jest odcinek wodociągu/kanału łączący tylko jeden budynek jednorodzinny/wielorodzinny z istniejącą siecią. Nie można wykonać przyłączenia do istniejącego przyłącza.
5.    Zaleca się przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach planowanego przyłącza z takimi obiektami jak np.: drogi publiczne, gazociągi, powierzyć przygotowanie planu/szkicu wraz z uzyskaniem wymaganych zgód osobie o odpowiednim przygotowaniu zawodowym pamiętając, że za wykonanie przyłącza niezgodnie z obowiązującymi przepisami konsekwencje prawne ponosi jego właściciel.

Termin wydania warunków przyłączenia wynosi:
•    21 dni w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w zabudowie zagrodowej,
•    45 dni w pozostałych przypadkach licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Spółka poinformuje telefonicznie lub mailowo Wnioskodawcę o potrzebie jego uzupełnienia. Czas na uzupełnienie wniosku nie wlicza się do czasu na wydanie warunków przyłączenia.

Usługa wydania warunków przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej jest bezpłatna.

Krok 3
Sprawdzenie planu sytuacyjnego / projektu zagospodarowania terenu w zakresie zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia
W celu sprawdzenia planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej lub projektu zagospodarowania terenu należy wypełnić i złożyć poniższy wniosek w Biurze Obsługi Klienta pok. 103 lub e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wniosek_o_sprawdzenie_planu_sytuacyjnego/projektu zagospodarowania terenu.pdf

Do wniosku należy załączyć:
•    2 egz. planu sytuacyjnego/ projektu zagospodarowania terenu Plan sytuacyjny musi być zgodny z wydanymi warunkami przyłączenia i zawierać :
1.    parametry techniczne (m.in. średnica, długość, materiał, usytuowanie zasuwy wodociągowej zaraz za włączeniem do wodociągu, usytuowanie studni kanalizacyjnej, spadku - w przypadku kanalizacji)
2.    jeżeli przyłącze będzie usytuowane w drodze gminnej, powiatowej bądź wojewódzkiej należy uzyskać zgodę zarządcy drogi na umieszczenie urządzenia w  pasie drogowym
3.    jeśli ze zgody zarządcy wynikają warunki wykonania typu przewiert lub rura ochronna to należy pokazać to na planie sytuacyjnym.
•    kopia warunków przyłączenia


Informacje formalno-prawne:
W zależności od wybranej procedury przygotowania dokumentacji przyłączy należy zastosować przepisy Prawa Budowlanego Art.29.1 lub Art.19a ust. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Procedury:
1.    Na podstawie warunków przyłączenia i Planu sytuacyjnego
2.    Na podstawie warunków przyłączenia i Zgłoszenia
3.    Na podstawie warunków przyłączenia i Pozwolenia budowlanego

Krok 4
Zawarcie umowy przyłączeniowej o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo kanalizacyjnej
W celu zawarcia umowy przyłączeniowej o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo kanalizacyjnej należy wypełnić i złożyć poniższy wniosek w Biurze Obsługi Klienta pok. 103 lub e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wniosek_umowa_przyłączeniowa.pdf

Krok 5
Wykonanie przyłączy wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
Przyłącze należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia i zgodnie z Planem sytuacyjnym lub Planem zagospodarowania terenu. (w zależności od wybranej procedury).

Uwaga!
Wykonany przyłącz wodociągowy należy zakończyć wodomierzem który zostanie dostarczony i  zamontowany przez pracowników Spółki podczas odbioru. Miejsce montażu wodomierza powinno być w możliwie najmniejszej odległości od przejścia przyłącza przez ścianę budynku w   pomieszczeniu suchym, oświetlonym uniemożliwiającym zamarzanie oraz łatwo dostępnym dla celów konserwacji, remontu i odczytu lub w studzience wodomierzowej. Wodomierz należy zamontować w pozycji poziomej w konsoli wodomierzowej. Za wodomierzem od strony instalacji należy zainstalować zawór antyskażeniowy wg PN-EN1717:203

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej dokonuje na pisemne zlecenie wyłącznie Wydział Sieci Wod.-Kan. Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.

W celu włączenia do czynnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy wypełnić i złożyć poniższy wniosek w Biurze Obsługi Klienta pok. 103 lub e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wniosek należy złożyć co najmniej 3 dni przed planowanym włączeniem do sieci.

zlecenie włączenia do istniejącej sieci.pdf

Krok 6
Odbiór przyłącza
W celu odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego należy wypełnić i  złożyć poniższy wniosek w Biurze Obsługi Klienta pok. 103 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


wniosek o dokonanie odbioru/przeglądu technicznego.pdf

Do wniosku należy załączyć:
1.    Oświadczenie wykonawcy.

oświadczenie_wykonawcy_przyłącza.pdf

2.    Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyłączy/Oświadczenie o inwentaryzacji geodezyjnej*

oświadczenie_o_inwentaryzacji_geodezyjnej.pdf

Krok 7
Rozpoczęcie świadczenia usług przez Spółkę
W celu zawarcia umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzania ścieków należy wypełnić i  złożyć poniższy wniosek w Biurze Obsługi Klienta pok. 103 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wniosek_o_zawarcie_umowy_woda_ścieki.pdf

Uprzejmie informujemy klientów Tarnobrzeskich Wodociągów ,

iż od dnia 30.11.2018 r. istnieje możliwość realizowania płatności w kasie Spółki

KARTĄ PŁATNICZĄ za usługi wodno – kanalizacyjne .

Wzory dokumentów związanych z zawarciem umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

OSOBA FIZYCZNA
1.    aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);
2.    decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
3.    dowód osobisty (do wglądu);
4.    protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza; (dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);
5.    protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości (dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);
6.    oświadczenie współmałżonka wyrażające zgodę na zawarcie umowy w jego imieniu:
7.    upoważnienie współwłaścicieli nieruchomości do zawarcia umowy przez jednego ze współwłaścicieli;

 

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
1.    aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
(zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów
itp-3;
2.    decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
3.    zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
4.    decyzja o nadaniu NIP;
5.    zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6.    protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza (dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);
7.    protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości (dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);
8.    oświadczenie współmałżonka wyrażające zgodę na zawarcie umowy w jego imieniu:
9.    upoważnienie współwłaścicieli nieruchomości do zawarcia umowy przez jednego ze współwłaścicieli;
WAŻNE!
Faktury za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z nieruchomości mogą być wystawiane na działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną, tylko w przypadku gdy dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

OSOBY PRAWNE SPÓŁKI AKCYINE. SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁDZIELNIE. WYŻSZE UCZELNIE. FUNDACIE. KOŚCIÓŁ I POSZCZEGÓLNE TEDNOSTKI
ORGANIZACYINE. INSTYTUCIE PAŃSTWOWE. STOWARZYSZENIA. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEI. PARTIE POLITYCZNE ITP:
1.    aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);
2.    decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
3.    dowód osobisty;
4.    aktualny wypis z właściwego rejestru;
5.    zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
6.    decyzja o nadaniu NIP;
7.    protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza
(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);
8.    protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości (dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);
9.    aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.
WAŻNE!
W imieniu osoby prawnej, umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków mogą zawierać osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób, jeżeli posiadają pisemne, aktualne pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa i inne dokumenty wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez polską placówkę konsularną.

 

SPÓŁKI OSOBOWE, SPÓŁKI JAWNE, SPÓŁKI PARTNERSKIE. SPÓŁKI KOMANDYTOWE. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE:
1.    aktualny dokument potwierdzający tytułprawny do nieruchomości (zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.)
2.    decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
3.    dowód osobisty;
4.    aktualny wypis z właściwego rejestru;
5.    zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
6.    decyzja o nadaniu NIP;
7.    protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza (dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);
8.    protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości (dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);
9.    aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.

 

SPÓŁKI CYWILNE
1.    aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.];
2.    decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności];
3.    zaświadczenie o nadaniu nr    REGON
4.    decyzja o nadaniu NIP;
5.    zaświadczenie o wpisie    do    ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z
systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6.    umowa spółki cywilnej;
7.    protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza (dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy];
8.    protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości (dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług]
9.    aktualne pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione w umowie spółki cywilnej.

 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
1. odpis KW dotyczący nieruchomości (działek, obrębu) na której znajduje się budynek Wspólnoty; zaświadczenie o nadaniu nr REGON decyzja o nadaniu NIP;
uchwała/umowa o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty, wraz z listą głosujących;
5.    uchwała/umowa o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd;
6.    pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator - jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką);
7.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzja o nadaniu NIP i nr REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub Zarządcę (administratora) do podpisania umowy;
8.    protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza
(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);
9.    protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości (dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);

Pliki do pobrania

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ i lub ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.pdf
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY dotyczy wskazań wodomierza/y.pdf
OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA.pdf
UPOWAŻNIENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.pdf
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ i/lub ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW z najemcą/dzierżawcą.pdf
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ i/lub ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW (w trakcie postępowania spadkowego).pdf

 

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. uprzejmie informuje,  z uwagi na konieczność wykonania prac na sieci wodociągowej w ulicy Kochanowskiego w nocy z 16 stycznia (piatek) od godziny 23.00 do godziny 4.00 w dniu 17 stycznia (sobota) wystąpi  przerwa w dostawie  wody  dla wszystkich budynków przy ulicy Kochanowskiego oraz budynków przy ulicy 1 Maja 5 i 11 oraz przy ulicy Moniuszki 13, 15 i 17. Ewentualne pilne potrzeby dowozu wody dla potrzeb sanitarnych należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu pogotowia wodociągowego  15 823 21 10. Za powstałe utrudnienia serdecznie naszych odbiorców przepraszamy.

Podkategorie