Skip to main content

Opis projektu


Projekt Funduszu Spójności Unii Europejskiej p.n. „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” Nr 2004/PL/16/C/PE/021.

Uchwała Nr XXV/256/2004 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez miasto Tarnobrzeg do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą “Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Tarnobrzeg” – wskazała jako beneficjenta i jednostkę odpowiedzialną za realizację projektu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

Komisja Europejska decyzją z dnia 16 grudnia 2004 roku zatwierdziła wniosek Miasta Tarnobrzeg w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Projektu pn. “Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” i nadała mu numer – 2004/PL/16/C/PE/021.
Całkowita wartość Projektu wynosiła – 15 315 800,00 EUR.

 1. Fundusz Spójności UE – 12 405 798,00 EUR – 81% kosztów kwalifikowanych;
 2. Środki krajowe –2 910 002,00 EUR– 19 % kosztów kwalifikowanych;

Termin zakończenia realizacji Projektu 12.2008 r.
Termin rozliczenia Projektu 12.2009r.

Podczas realizacji Projektu nastąpiły znaczne przekroczenia budżetu, przeznaczonego na realizację Robót. Na sytuację finansową szczególny wpływ miały znaczne wzrosty cen materiałów budowlanych, podwyżki wynagrodzeń w budownictwie a także spadek wartości euro, co powodowało, że ceny kontraktowe oferowane przez Wykonawców w postępowaniach przetargowych niejednokrotnie przekraczały o 100 % zakładane budżety.
Wartość rzeczywista Projektu po podpisaniu umów na Roboty i Usługi wynosi – 21 293 003,32 EUR
W związku z tym finansowanie Projektu będzie następujące:

 1. Fundusz Spójności UE – 12 405 798,00 EUR;
 2. Środki krajowe – 8 887 205,32 EUR;

Ponadto Miasto Tarnobrzeg i Beneficjent ponoszą koszty niekwalifikowane towarzyszące inwestycji, których rzeczywista wielkość zostanie ustalona w wyniku rozliczenia końcowego Projektu.

W związku z przekroczeniami Beneficjent wystąpił z Wnioskiem o zmianę Decyzji KE, który został zarejestrowany przez Komisję Europejską w dniu 13 maja 2008 r.

Wniosek o zmianę Decyzji KE dotyczył:

 • korekty oraz rozdzielenia zakresu Robót w poszczególnych kontraktach w stosunku do pierwotnego wniosku,
 • rezygnacji z budowy instalacji do suszenia osadów ściekowych w związku z możliwością rolniczego zagospodarowania osadu ściekowego,
 • zmiany daty zakończenia okresu realizacji przedsięwzięcia z 31 grudnia 2009 roku na 31 grudnia 2010 r.,
 • zmiany wysokości płatności końcowej z Funduszu Spójności z 20 na 10 %,
 • zmiany Planu Finansowego.

W dniu 16 września 2008 r. Komisja Europejska podpisała Decyzję nr K(2008)5249, zmieniającą decyzję C(2004)5322 z dnia 16 grudnia 2004 r. uwzględniając wszystkie wnioskowane przez Beneficjenta zmiany.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje pięć Zadań na Roboty i jedno Zadanie na Usługę, które odpowiednio zawierają:

Zadanie 01 (FIDIC żółty-roboty) pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW Jeziórko”.
Zakres rzeczowy Zadania 01 obejmuje:

 • Modernizację technologii uzdatniania wody wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych obiektów istniejących, wyposażeniem w system opomiarowania/kontroli przebiegu procesu;
 • Remont i modernizację ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec II;
 • Prace remontowe na terenie SUW wraz z zapewnieniem zasilania SUW w energię elektryczną;

Zadanie 02 (FIDIC czerwony-roboty) pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”
Zakres rzeczowy Zadania 02 obejmuje:

 • Budowę kanalizacji sanitarnej w Osiedlach Sielec i Wielowieś, Nadole, Dzików, Zakrzów, Miechocin,  
 • Mokrzyszów, Sobów.
 • Budowę kanalizacji deszczowej w Osiedlach: Nadole, Dzików, Miechocin, Mokrzyszów.
 • Remonty w obrębie sieci kanalizacyjnej

Zadanie 03 (FIDIC żółty-roboty) pn „Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską”.
Zakres rzeczowy Zadania 03 obejmuje:

 • Wymianę ok. 2,0 km sieci wodociągowej w Osiedlu Nagnajów i podłączenie do sieci wodociągowej miasta na długości ok. 6,5 km,
 • Podłączenie istniejącej lokalnej kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Nagnajów do kanalizacji miejskiej na długości ok. 6,6 km wraz z przepompowniami ścieków.

Zadanie 01/I (FIDIC żółty-roboty) pn „Modernizacje i remonty w obrębie sieci wodociągowej”
Zakres rzeczowy Zadania 01/I obejmuje:

 • Remont obiektów sieciowych
 • Rozbudowę sieci wodociągowej
 • Wymianę odcinków sieci
 • Adaptację byłej pompowni wysokiego tłoczenia na laboratorium SUW
 • Wymianę 400 m kabla 6 kV z Rozdzielni Głównej SUW Jeziórko do ujęcia wody „ Studzieniec II ”

Zadanie 03/I A (FIDIC żółty - roboty) pn „ Inwestycje w obrębie oczyszczalni ścieków”
Zakres rzeczowy Zadania 03/I A obejmuje:

 • Budowę kanalizacji deszczowej w Osiedlu Piastów;
 • Zakup instalacji zautomatyzowanej stacji zlewnej ścieków dowożonych;
 • Budowę stanowiska pompowego dla zrzutu ścieków oczyszczonych do odbiornika w sytuacji wysokiego stanu wód rzeki Wisły.
 • Modernizację pompowni głównej – wymianę pomp na energooszczędne, wykonanie izolacji dźwiękochłonnych dmuchaw sprężonego powietrza w pomieszczeniu pompowni, zakup i montaż zastawki głównej przed pompownią,
 • Modernizację części biologicznej oczyszczalni – montaż sond pomiarowych, montaż 3 mieszadeł wymuszających przepływ recyrkulatu, montaż belki jezdnej z wyciągiem, wymiana przepon w dyskach napowietrzających, budowa komory pompowej wraz z rurociągiem tłocznym do spuszczania ścieków z komór biologicznych, montaż stacji dawkowania polielektrolitu dla niszczenia bakterii nitkowatych,
 • Modernizację placu tymczasowego składowania osadu – wykonanie zadaszenia placu, drenażu, zakup małej ładowarki do załadunku osadu,
 • Zakup stacji do zmiękczania wody do celów kotłowych
 • Modernizację piaskownika – wymianę konstrukcji jezdnej i barierek, cynkowanie podestów, remont zastawek, remont ścian i posadzek w pomieszczeniu hydrocyklonu, uszczelnienie dylatacji,
 • Wymianę pomp w pompowni IIo
 • Przebudowę laboratorium oraz uzupełnienie jego wyposażenia w sprzęt analityczny ,
 • Dokończenie automatyzacji i kontroli procesu oczyszczania ścieków oraz instalacji biogazu – uzupełnienie automatycznego sterowania i rejestracji parametrów pracy,
 • Wyposażenie rozdzielni elektroenergetycznej R1 i R2 w urządzenia klimatyzacyjne
 • Wymianę transformatorów 15/0,4 kV w rozdzielni głównej
 • Wykonanie przelewu burzowego na kolektorze ogólnospławnym
 • Wykonanie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe – budowa dwukomorowego osadnika poziomego okresowo czynnego
 • Wykonanie przepompowni wód burzowych z rurociągiem tłocznym z przejściem przez koronę wału Wiślanego

Zadanie 04 (usługi) pn „ Nadzór nad wdrażaniem Projektu ”
Zakres rzeczowy Zadania 04 obejmuje:

 •  Nadzór nad wdrażaniem projektu.

Cel realizacji Projektu.

Przeprowadzona w ramach opracowania Studium Wykonalności analiza istniejącego stanu zidentyfikowała szereg niedoborów elementów infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej miasta, które zostaną wyeliminowane w efekcie realizacji inwestycji tworzących spójną całość i ujętych w kompletnym projekcie pn.: ”Program gospodarki wodno – ściekowej w Tarnobrzegu“

Cele bezpośrednie tego Projektu są następujące:
1. W zakresie zaopatrzenia w wodę pitną:

 • przeprowadzenie modernizacji technologii uzdatniania wody w SUW Jeziórko. Prowadzone działania mają zapewnić również niezawodność dostawy wody do sieci wodociągowej miasta;
 • przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych w obrębie istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę dla zapewnienia jego niezawodnego, możliwie najbardziej ekonomicznego funkcjonowania;

2. W zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

 • wybudowanie kanalizacji sanitarnej na terenach miasta dotychczas nieskanalizowanych;
 • wybudowanie kanalizacji deszczowej w celu ograniczenia ilości ścieków dopływających do oczyszczalni powodujących rozcieńczanie ścieków sanitarnych;
 • budowa przepompowni wód burzowych przy zbiorniku retencyjnym zapewni odprowadzenie tych wód ze zbiornika przy wysokim poziomie rzeki Wisły po uprzednim ich podczyszczeniu;
 • przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych w obrębie istniejącego systemu kanalizacji miejskiej zapewni poprawę niezawodności pracy, a także poprawę stanu sanitarnego środowiska gruntowo-wodnego;

3. W obrębie miejskiej oczyszczalni ścieków planowane prace zapewnią niezakłóconą i w pełni efektywną
 pracę oczyszczalni;

Ponadto uzyskane zostanie:
1. Stworzenie podstaw do dalszego rozwoju usług turystycznych;
2. Pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez poprawę warunków do inwestowania.

Pompownia główna

Laboratorium-TUW  

Piaskownik-TUW

fot.1 Pompownia główna

fot.2 Laboratorium-TUW

fot.3 Piaskownik-TUW

Napowietrzalnia Ujęcie wody - studnia   Stacja filtrów

fot.4 Napowietrzalnia

fot.5 Ujęcie wody - studnia

fot.6 Stacja filtrów

Efekt realizacji Projektu.

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie przyczynienie do wypełnienia zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym poprzez poprawę systemu wodno-ściekowego miasta i zapewnienie możliwie najbardziej ekonomicznego funkcjonowania systemów gospodarki wodnej i ściekowej, ochronę środowiska gruntowo-wodnego. Nastąpi poprawa stanu infrastruktury komunalnej, w tym systemów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz poprawa stanu ekologicznego miasta.

Projekt ten przyczyni się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych 
pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Informacja o spełnieniu wymogu w zakresie oddziaływania dla środowiska
 dla Projektu „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu”

Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2004 r. Podmiot Odpowiedzialny za Realizację Projektu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu przed uruchomieniem środków z UE winna spełnić warunki w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ( Art. 10 Decyzji UE ).PGK Sp. z o.o. Tarnobrzeg przedłożyło w miesiącu marcu 2006 r. taką ocenę do akceptacji przez Ministerstwo Środowiska , które po pozytywnym uzgodnieniu przekazało dokumenty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dnia 28.07.2006 r. zostały one przekazane do Komisji Europejskiej. Dnia 5 października 2006 r. Komisja Europejska potwierdziła spełnienie postawionego wymogu (kopia niniejszego dokumentu w załączeniu) i tym samym zaistniała możliwość uruchomienia przyznanych środków finansowych. Opublikowane artykuły prasowe o zablokowaniu przyznanych pieniędzy miedzy innymi dla Projektu „ Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu ” z tytułu niespełnienia stawianych przez UE warunków okazały się nieprawdziwe.

Załączniki:

1. Informacja o spełnieniu wymogu z zakresie oddziaływania dla środowiska dla Projektu
"Program gospodarki  wodno-ściekowej w Tarnobrzegu" - z dnia 2006.11.02
 inf_srodowisko.zip (352 KB) - (skan)

2.Wypełnienie warunku art. 10 Decyzji KE dla projektu 2004/PL/16/C/PE/021
„Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” - z dnia 2006.10.26
 DP1-II-9623-Tarnobrzeg-2-JK/06.zip (276 KB) - (skan)
 
3. Potwierdzenie przez KE warunków zapisanych w art. 10 dla projektu 2004/PL/16/C/PE/021
"Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu" z dnia 2006.10.05
 DG_REGIO_H1_RKH_am_D_2006_810587.zip (280 KB) - (skan)