Skip to main content

Wykaz metod badawczych


Plik do pobrania: zakres_metod.pdf

PRACOWNIA BADANIA WODY  

Stale ul prof. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg

Przedmiot badań/ wyrób Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda Dokumenty odniesienia Informacja o akredytacji  

Metody objęte zakresem akredytacji nr AB 1452 i zatwierdzone w Systemie Jakości

przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Woda do spożycia przez ludzi

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych.

Temperatura wody/ pobranej próbki wody

Zakres: (0,0–25,0) ⁰C

PN-EN ISO 5667-5:2017-10

PN-77/C-04584

A, SJ  
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Stężenie chlorków

Zakres: (5,0-250) mg/l

Metoda miareczkowa

PN-ISO 9297:1994

A, SJ

 
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Twardość ogólna (sumaryczne stężenie wapnia i magnezu)

Zakres: (0,05-5,0) mmol/l

Metoda miareczkowa

PN-ISO 6059:1999

A, SJ

 
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Przewodność elektryczna właściwa

Zakres (84-12900) µS/cm

Metoda konduktometryczna

PN-EN 27888:1999

A, SJ

 
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Mętność

Zakres: (0,25-70) NTU

Metoda nefelometryczna

PN-EN ISO 7027 -1:2016-09

A, SJ

 
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Stężenie manganu

Zakres: (0,010-5,00) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-92/C-04590/02

A, SJ

 
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Stężenie żelaza ogólnego

Zakres: (0,020-5,00) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 6332:2001+ Ap 1:2016-06

A, SJ

 
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Barwa

Zakres: (5-140) mg/l Pt

Metoda wizualna

PN-EN ISO 7887:2012 METODA D+Ap 1:2015-06

A, SJ

 
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Oznaczanie pH

Zakres: 2,0-12,0

Metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 10523:2012

A, SJ

 

 

Metody nie objęte zakresem akredytacji nr AB 1452,
a zatwierdzone w Systemie Jakości przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Woda do spożycia przez ludzi, woda

Stężenie glinu

Zakres: (0,003-0,25) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PB/W/11, wyd.1 z dnia 31.07.2013 N, SJ  
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Stężenie azotu amonowego

Zakres: (0,05-2,5) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PB/W/10, wyd.1 z dnia 31.07.2013 N, SJ  
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Oznaczanie indeksu nadmanganionowego. z KMnO4.  

Zakres: (0,5-30) mgO2/l

Metoda miareczkowa

PN-EN ISO 8467:2001 N, SJ  
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Oznaczanie liczby progowej zapachu TON

Zakres: 1 – 5, TON1 – TON5

Metoda organoleptyczna

PN-EN 1622:2006 N, SJ  
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Oznaczanie liczby progowej smaku TFN

Zakres: 1 – 5, TFN1 – TFN5

Metoda organoleptyczna

PN-EN 1622:2006 N, SJ  
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Oznaczanie chlorków

Zakres: (1,0 - 250) mg/l

Metoda chromatografii jonowej/ cieczowej.

PN-EN ISO 10304-1:2009 N, SJ  
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Oznaczanie azotanów

Zakres: (0,40 - 50) mg/l

Metoda chromatografii jonowej/ cieczowej.

PN-EN ISO 10304-1:2009 N, SJ  
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Oznaczanie azotynów

Zakres: (0,01 – 1,0) mg/l

Metoda chromatografii jonowej/ cieczowej.

PN-EN ISO 10304-1:2009 N, SJ  
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Oznaczanie siarczanów

Zakres: (2,0 - 250) mg/l

Metoda chromatografii jonowej/ cieczowej.

PN-EN ISO 10304-1:2009 N, SJ  
Metody nie objęte zakresem akredytacji
i nie zatwierdzone w Systemie Jakości przez Państwowy Powiatowy Inspoktorat Sanitarny
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Zasadowość

Zakres: (0,2-7) mval/l

Metoda miareczkowa

PB/W/12, wyd. 1 z dnia 28.12.2018 N  
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Żelazo ogólne metoda rodankowa

Zakres: (0,04-30) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PB/W/03, wyd.1 z dnia 15.06.2012 N  
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Oznaczanie chloru wolnego                     i ogólnego.

Zakres: (0,03-5) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 7393-2:1997 N  
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Chlor zw. i wolny

Zakres: (0,1-2) mg/l

Metoda kolorymetryczna

PB/W/06. wyd.1 z dnia 22.06.2012 na podstawie testu kuwetowego Visocolor ECO numer testu 5-15 N  
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Siarczany

Zakres: (2-700) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

Metoda HACH nr 8051
na podstawie testu kuwetowego
N  
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Ogólna liczba drobnoustrojów w 22°C

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 6222:2004 N  
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Ogólna liczba drobnoustrojów w 36°C

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 6222:2004 N  
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Liczba enterokoków kałowych

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 7899-2:2004 N  
Woda do spożycia przez ludzi, woda Liczba bakterii Escherichia coli              Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 N  
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Liczba bakterii grupy coli

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 N  
Woda do spożycia przez ludzi, woda

Liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli

Metoda NPL (test Colilert)

PN-EN ISO 9308-2:2014-06 N  
Woda do spożycia przez ludzi, woda Pobieranie próbek wody do analiz mikrobiologicznych PN-ISO 19458:2007 N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda, opis symboli:

A-metodyki akredytowane objęte zakresem akredytacji nr AB 1452

N- metodyki nie objęte zakresem akredytacji            

SJ- metodyki zatwierdzone w Systemie Jakości przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny zgodnie z atr.12 ust. 4 i art. 12a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zakres działalności laboratorium jest zgodny z wymaganiami normy PN – EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

PRACOWNIA BADANIA ŚCIEKÓW  

Tarnobrzeg ul Podwale 3, 39-400 Tarnobrzeg

Przedmiot badań/ wyrób Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda Dokumenty odniesienia Informacja o akredytacji
Metody objęte zakresem akredytacji nr AB 1452
Ścieki

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych.

Metoda manualna.

Metoda automatyczna

Temperatura ścieków/ pobranej próbki ścieków

Zakres: (0,0–25,0) ⁰C

Metoda manualna,

automatyczna

PN-ISO 5667-10:1997

PN-77/C-04584

A
Ścieki

Oznaczanie pH

Zakres: 2,0-12,0

Metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 10523:2012 A
Ścieki

Stężenie azotu amonowego

Zakres: (0,1-100) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 7150-1:2002 A
Ścieki

Stężenie azotu amonowego

Zakres: (3,00-1000) mg/l

Metoda miareczkowa

PN-ISO 5664:2002 A
Ścieki

Stężenie azotu azotynowego

Zakres: (0,003-20) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 26777:1999 A
Ścieki

Stężenie azotu azotanowego1

Zakres: (0,05-50) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-82/C-04576/08 A
Ścieki

Stężenie fosforu ogólnego

Zakres: (0,040-100) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 6878:2006 p.7+Ap1+Ap2:2010

A

Ścieki

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr

Zakres: (8,0-2000) mg/l O2

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 15705:2005 A
Ścieki

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT5

Zakres: (0,50-6,0) mg/l O2

Metoda elektrochemiczna

PN-EN 1899-2:2002 A

Ścieki

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT5

Zakres: (1-3000)  mg/l O2

Metoda elektrochemiczna

PN-EN ISO 5815-1:2019-12 A
Ścieki

Stężenie azotu Kjeldahla

Zakres: (1,00-500) mg/l

Metoda miareczkowa

PN-EN 25663:2001 A

Ścieki

Zawiesiny ogólne

Zakres: (2,0-2000) mg/l

Metoda wagowa

PN-EN 872:2007+Ap1:2007

A

Ścieki

Stężenie azotu ogólnego

(z obliczeń)

PN-73/C-04576/14 A

 

Metody nie objęte zakresem akredytacji nr AB 1452

 

Ścieki

Oznaczanie substancji ekstrahujących się eterem naftowym

Zakres: (2-1000) mg/l

Metoda wagowa

PB/S/02, wyd.1 z dnia 20.03.2014 N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda, opis symboli:

A-metodyki akredytowane objęte zakresem akredytacji nr AB 1452

N- metodyki nie objęte zakresem akredytacji            

SJ- metodyki zatwierdzone w Systemie Jakości przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny zgodnie z atr.12 ust. 4 i art. 12a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zakres działalności laboratorium jest zgodny z wymaganiami normy PN – EN ISO/IEC 17025:2018-02.