Skip to main content

Informacje ogólne


loga

Gospodarka wodno-ściekowej w Tarnobrzegu – Etap II

Umowa nr POIS.02.03.00-00-0153/16

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Tarnobrzeg oraz dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w tym czystości wód i gleby.

 

Planowany koszt całkowity Projektu wg umowy o dofinansowanie 83 638 662,44 zł

Wysokość wydatków kwalifikowanych 50 999 184,41 zł

Wysokość dofinansowania 43 349 306,74 zł

W ramach Projektu realizacji podlegały następujące zadania:

Zadanie 1 Instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym Oczyszczalni Ścieków

Zadanie 2 Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody

Zadanie 3 Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta

Zadanie 4 Zakup specjalistycznego pojazdu ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do hydrodynamicznego udrażniania kanalizacji

Zadanie 5 Zakup specjalistycznego pojazdu ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody

Zadanie 6 Zakup specjalistycznego pojazdu z systemem szybkiej wymiany zabudów

Zadanie 7 Zakup specjalistycznego pojazdu z zabudową do inspekcji sieci kanalizacyjnej oraz lokalizacji wycieków na sieci wodociągowej

Zadanie 8 Zakup samochodu ciężarowego z przyczepą do transportu wysuszonego osadu ściekowego

Zadanie 9 Nadzór inwestycyjny

Zadanie 10 Promocja projektu

Zadanie 12 Uzbrojenie ul. Plażowej w Tarnobrzegu w kanalizację sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową

Zadanie 13 Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa przy ul. Siarkowej w Tarnobrzegu

Zadanie 14 Kanalizacja sanitarna w ul. Św. Onufrego w Tarnobrzegu

Zadanie 15 Kanalizacja sanitarna w ul. Litewskiej w Tarnobrzegu

Zadanie 16 Modernizacja systemu napowietrzania w komorze biologicznej 9.1. oczyszczalni ścieków

Zadanie 17 Naprawa dylatacji połączeniowej piaskownika z komorą, remont zgarniacza piasku, remont dmuchaw do napowietrzania ścieków

Zadanie 18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym

Zadanie 19 Kanalizacja sanitarna w ul. Litewskiej w Tarnobrzegu - etap II

 

Projekt POIiS Tarnobrzeg plakat