Skip to main content

Przyłączenie do sieci wod-kan


Procedura podłączenia do sieci oraz odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych przez Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

Krok 1
Określenie możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
W celu określenia możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy wypełnić i złożyć poniższy wniosek w Biurze Obsługi Klienta pok. 103 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:

wniosek_o_określenie_możliwosci_przyłączenia_do_sieci_wod-kan.pdf

Do wniosku należy załączyć:
•    plan zagospodarowania działki,
•    mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczoną lokalizacją budynku lub działki

WAŻNE!
W przypadku użytkowania budynków istniejących lub lokalizacji obiektu na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, można ominąć Krok 1.

Krok 2
Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
W celu wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowo i/lub kanalizacyjnej oraz do kanalizacji deszczowej lub na przebudowę uzbrojenia wod-kan należy wypełnić i złożyć poniższy wniosek w Biurze Obsługi Klienta –pok. 103 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wniosek_o_wydanie_warunków_przyłączenia_do_sieci_wod-kan.pdf

wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej/przebudowy uzbrojenia wod-kan.pdf

Do wniosku należy załączyć:
•    2 egz. planu zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (np. aktualna mapa zasadnicza wybrana z zasobów geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000
z wrysowanym przyłączem/przyłączami)
•    pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot)

Opis wykonania planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego.
1.    Na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 wrysowujemy prostymi odcinkami przyłącz/a od budynku/ów do istniejącej sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej.
2.    W przypadku gdy przyłączanego budynku na mapie jeszcze nie ma - jest projektowany – należy go dokładnie wrysować.
3.    Jest możliwość wykonania przyłącza/y na działce bez budynku/ów, wówczas wrysowujemy przyłącz/a od planowanego miejsca na działce do istniejącej sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej.
4.    Należy pamiętać, że przyłączem - w uproszczeniu - jest odcinek wodociągu/kanału łączący tylko jeden budynek jednorodzinny/wielorodzinny z istniejącą siecią. Nie można wykonać przyłączenia do istniejącego przyłącza.
5.    Zaleca się przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach planowanego przyłącza z takimi obiektami jak np.: drogi publiczne, gazociągi, powierzyć przygotowanie planu/szkicu wraz z uzyskaniem wymaganych zgód osobie o odpowiednim przygotowaniu zawodowym pamiętając, że za wykonanie przyłącza niezgodnie z obowiązującymi przepisami konsekwencje prawne ponosi jego właściciel.

Termin wydania warunków przyłączenia wynosi:
•    21 dni w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w zabudowie zagrodowej,
•    45 dni w pozostałych przypadkach licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Spółka poinformuje telefonicznie lub mailowo Wnioskodawcę o potrzebie jego uzupełnienia. Czas na uzupełnienie wniosku nie wlicza się do czasu na wydanie warunków przyłączenia.

Usługa wydania warunków przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej jest bezpłatna.

Krok 3
Sprawdzenie planu sytuacyjnego / projektu zagospodarowania terenu w zakresie zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia
W celu sprawdzenia planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej lub projektu zagospodarowania terenu należy wypełnić i złożyć poniższy wniosek w Biurze Obsługi Klienta pok. 103 lub e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wniosek_o_sprawdzenie_planu_sytuacyjnego/projektu zagospodarowania terenu.pdf

Do wniosku należy załączyć:
•    2 egz. planu sytuacyjnego/ projektu zagospodarowania terenu Plan sytuacyjny musi być zgodny z wydanymi warunkami przyłączenia i zawierać :
1.    parametry techniczne (m.in. średnica, długość, materiał, usytuowanie zasuwy wodociągowej zaraz za włączeniem do wodociągu, usytuowanie studni kanalizacyjnej, spadku - w przypadku kanalizacji)
2.    jeżeli przyłącze będzie usytuowane w drodze gminnej, powiatowej bądź wojewódzkiej należy uzyskać zgodę zarządcy drogi na umieszczenie urządzenia w  pasie drogowym
3.    jeśli ze zgody zarządcy wynikają warunki wykonania typu przewiert lub rura ochronna to należy pokazać to na planie sytuacyjnym.
•    kopia warunków przyłączenia


Informacje formalno-prawne:
W zależności od wybranej procedury przygotowania dokumentacji przyłączy należy zastosować przepisy Prawa Budowlanego Art.29.1 lub Art.19a ust. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Procedury:
1.    Na podstawie warunków przyłączenia i Planu sytuacyjnego
2.    Na podstawie warunków przyłączenia i Zgłoszenia
3.    Na podstawie warunków przyłączenia i Pozwolenia budowlanego

Krok 4
Zawarcie umowy przyłączeniowej o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo kanalizacyjnej
W celu zawarcia umowy przyłączeniowej o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo kanalizacyjnej należy wypełnić i złożyć poniższy wniosek w Biurze Obsługi Klienta pok. 103 lub e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wniosek_umowa_przyłączeniowa.pdf

Krok 5
Wykonanie przyłączy wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
Przyłącze należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia i zgodnie z Planem sytuacyjnym lub Planem zagospodarowania terenu. (w zależności od wybranej procedury).

Uwaga!
Wykonany przyłącz wodociągowy należy zakończyć wodomierzem który zostanie dostarczony i  zamontowany przez pracowników Spółki podczas odbioru. Miejsce montażu wodomierza powinno być w możliwie najmniejszej odległości od przejścia przyłącza przez ścianę budynku w   pomieszczeniu suchym, oświetlonym uniemożliwiającym zamarzanie oraz łatwo dostępnym dla celów konserwacji, remontu i odczytu lub w studzience wodomierzowej. Wodomierz należy zamontować w pozycji poziomej w konsoli wodomierzowej. Za wodomierzem od strony instalacji należy zainstalować zawór antyskażeniowy wg PN-EN1717:203

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej dokonuje na pisemne zlecenie wyłącznie Wydział Sieci Wod.-Kan. Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.

W celu włączenia do czynnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy wypełnić i złożyć poniższy wniosek w Biurze Obsługi Klienta pok. 103 lub e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wniosek należy złożyć co najmniej 3 dni przed planowanym włączeniem do sieci.

zlecenie włączenia do istniejącej sieci.pdf

Krok 6
Odbiór przyłącza
W celu odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego należy wypełnić i  złożyć poniższy wniosek w Biurze Obsługi Klienta pok. 103 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


wniosek o dokonanie odbioru/przeglądu technicznego.pdf

Do wniosku należy załączyć:
1.    Oświadczenie wykonawcy.

oświadczenie_wykonawcy_przyłącza.pdf

2.    Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyłączy/Oświadczenie o inwentaryzacji geodezyjnej*

oświadczenie_o_inwentaryzacji_geodezyjnej.pdf

Krok 7
Rozpoczęcie świadczenia usług przez Spółkę
W celu zawarcia umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzania ścieków należy wypełnić i  złożyć poniższy wniosek w Biurze Obsługi Klienta pok. 103 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wniosek_o_zawarcie_umowy_woda_ścieki.pdf