Skip to main content

2006


2006-05-15

Umowa na realizację Zadania 02.

W obecności Prezydenta Miasta Tarnobrzeg Pana Jana Dziubińskiego została podpisana umowa między PGK Sp. z o.o. Tarnobrzeg a firmą SKANSKA S.A. na realizację Zadania 02 p.n. " Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej", wchodzącego w skład Projektu p.n. " Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu", współfinansowanego z Funduszu Spójności UE. Wykonawstwo realizowała będzie SKANSKA S.A. - Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Rzeszowie. Wartość prac to 11 343 800,22 EUR w tym podatek VAT w wysokości 1019528,19 EUR.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót i przekazanie przedsięwzięcia do użytkowania wraz z uzyskaniem wymaganych i niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych związanych z wykonaniem i przekazaniem do użytkowania tych robót.  


2006-10-05

Potwierdzenie przez KE warunków zapisanych w art. 10 dla projektu 200/PL/16/C/PE/021
Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2004 r. Podmiot Odpowiedzialny za Realizację Projektu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu przed uruchomieniem środków z UE winnien spełnić warunki w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ( Art. 10 Decyzji UE ). PGK Sp. z o.o. Tarnobrzeg przedłożyło w miesiącu marcu 2006 r. taką ocenę do akceptacji przez Ministerstwo Środowiska, które po pozytywnym uzgodnieniu przekazało dokumenty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dnia 28.07.2006 r. zostały one przekazane do Komisji Europejskiej. Dnia 5 października 2006 r. Komisja Europejska potwierdziła spełnienie postawionego wymogu. 


2006-11-13

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację Zadania 01 pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW Jeziórko”.