Skip to main content

2007


2007-01-22

Wybór najkorzystniejszej oferty na roboty w ramach Zadanie nr 01.

W wyniku zakończenia postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach Zadania nr 01 pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW Jeziórko" Podmiot Odpowiedzialny za Realizację Projektu - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez: Konsorcjum Firm INSTAL Kraków S.A. ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków (lider konsorcjum) oraz KREVOX Sp. z o.o. ul. Hoża 34/28, 00-516 Warszawa (członek konsorcjum). Cena oferty Konsorcjum ww Firm wynosi - 4 987 315,34 euro (z VAT).

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektów budowlanych, wykonanie robót i przekazanie przedsięwzięcia do użytkowania wraz z uzyskaniem wymaganych i niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i przekazaniem do użytkowania tych robót.  


2007-03-05

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację Zadania 03 pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską”. 


2007-04-16

Umowa na realizację Zadania nr 03.

W obecności Prezydenta Miasta Tarnobrzeg Pana Jana Dziubińskiego została podpisana umowa na realizację Zadania nr 03 pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską". Na wykonawcę robót zostało wybrane: Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane BCJ Adam Błyskal, Józef Cygan, Jacek Janiec Spółka Jawna z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Piekarskiej 12, 39-400 Tarnobrzeg. Cena oferty - 1 069 973,24 EUR (z VAT). Termin wykonania prac - 10 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektów budowlanych, wykonanie robót i przekazanie przedsięwzięcia do użytkowania wraz z uzyskaniem wymaganych i niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i przekazaniem do użytkowania tych robót.  


2007-05-30

Przejęcie odcinka robót – budowa kanalizacji Os. Zakrzów, 

Roboty wykonane zostały w czasie od 05.06.2006 r. do 25.09.2006 r.
W ramach robót kwalifikowanych wybudowano - 1 040,88 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 


2007-07-02

Przejęcie odcinka robót – budowa kanalizacji Os. Nadole

Kanalizacja sanitarna.
Roboty wykonane zostały w czasie od 07.06.2006 r. do 03.11.2006 r.
W ramach robót kwalifikowanych wybudowano:

  • 2 559,57 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
  • 151,38 m kanalizacji sanitarnej tłocznej,
  • 2 szt. – przepompownie ścieków

Kanalizacja deszczowa
Roboty wykonane zostały w czasie od 16.08.2006 r. do 03.11.2006 r.
W ramach robót kwalifikowanych wybudowano 308 m kanalizacji deszczowej.


2007-12-03

Przejęcie odcinka robót – remonty w obrębie sieci kanalizacyjnej.

Roboty wykonane zostały w czasie od 01.08.2006 r. do 05.10.2007 r.
W ramach robót kwalifikowanych wykonano:

  • remont przepompowni „Barbórka”;
  • remont kanalizacji sanitarnej z ogólnospławną – 2 200m;
  • remont kanalizacji deszczowej – 2 164 m.