Skip to main content

2008


2008-01-11

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację Zadania 01/I pn.: „Prace modernizacyjne w obrębie sieci wodociągowej” 


2008-02-05

Przejęcie odcinka robót – budowa kanalizacji Os. Dzików.

Roboty wykonane zostały w czasie od 13.06.2006 r. do 13.07.2007 r.
W ramach robót kwalifikowanych wybudowano:

 • 9 577 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
 • 1 480 m kanalizacji sanitarnej tłocznej,
 • 8 szt. – przepompownie ścieków

Kanalizacja deszczowa.
Roboty wykonane zostały w czasie od 13.06.2006 r. do 13.07.2007 r.
W ramach robót kwalifikowanych wybudowano 4 127 m kanalizacji deszczowej. 


2008-03-13

Zakończenie prac związanych z realizacją Zadania nr 03.

Wykonawcą Zadania 03 było Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ Sp. Jawna w Tarnobrzegu, podpisanie aktu umowy nastąpiło w dniu 16.04.2007 r.
Prace realizowano od dnia realizowane było od dnia 02.05.2007 r. do 15.02.2008r.
 Roboty zostały wykonane i odebrane przez zamawiającego
W ramach Zadania zrealizowana została:

 • Modernizacja sieci wodociągowej – 1 950 m
 • Budowa nowej sieci wodociągowej – 6 436 m
 • Budowa kanalizacji sanitarnej – 6 591 m
 • Budowa przepompowni – 2 szt.

Wartość Zadania:

 • brutto - 1.069.973,24 Euro
 • netto – 989.600,00 Euro

2008-03-25

Wybór oferty na roboty budowlane w ramach Zadania 01/I.

W wyniku zakończenia postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach Zadania nr 01/I pn. „ Prace modernizacyjne w obrębie sieci wodociągowej " Podmiot Odpowiedzialny za Realizację Projektu - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez: Konsorcjum Firm:
SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Hydro-Inżynieryjnego w Rzeszowie,
Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małoposki (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „ BCJ " Adam Błyskał, Józef Cygan, Jacek Janiec Spółka Jawna ,ul.Piekarska 12 , 39-400 Tarnobrzeg.(członek konsorcjum).
Cena oferty Konsorcjum ww Firm wynosi - 3 833 527,41 euro (z VAT).
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektów budowlanych, wykonanie robót i przekazanie przedsięwzięcia do użytkowania wraz z uzyskaniem wymaganych i niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i przekazaniem do użytkowania tych robót. 


2008-03-27

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację Zadania 03/IA pn.: „Inwestycje w obrębie oczyszczalni ścieków”. 


2008-04-01

Umowa na realizację Zadania 01/I.

Podpisanie umowy na realizację Zadania nr 01/I p.n. "Prace modernizacyjne w obrębie sieci wodociągowej". 


2008-05-13

Wniosek o zmianę Decyzji KE.

Podczas realizacji Projektu nastąpiły znaczne przekroczenia budżetu, przeznaczonego na realizację Robót. Na sytuację finansową szczególny wpływ miały znaczne wzrosty cen materiałów budowlanych, podwyżki wynagrodzeń w budownictwie a także spadek wartości euro, co powodowało, że ceny kontraktowe oferowane przez Wykonawców w postępowaniach przetargowych niejednokrotnie przekraczały o 100 % zakładane budżety.
W związku z przekroczeniami Beneficjent wystąpił z Wnioskiem o zmianę Decyzji KE, który został zarejestrowany przez Komisję Europejską w dniu 13 maja 2008 r.

Wniosek o zmianę Decyzji KE dotyczył:

 • korekty oraz rozdzielenia zakresu Robót w poszczególnych kontraktach w stosunku do pierwotnego wniosku,
 • rezygnacji z budowy instalacji do suszenia osadów ściekowych w związku z możliwością rolniczego zagospodarowania osadu ściekowego,
 • zmiany daty zakończenia okresu realizacji przedsięwzięcia z 31 grudnia 2009 roku na 31 grudnia 2010 r.,
 • zmiany wysokości płatności końcowej z Funduszu Spójności z 20 na 10 %,
 • zmiany Planu Finansowego, 

2008-05-20

Wybór najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane Zadanie 03/IA.

W wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach Zadania nr 03/1A pn. „ Inwestycje w obrębie oczyszczalni ścieków" Podmiot Odpowiedzialny za Realizację Projektu - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Firmę: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Hydro-Inżynieryjnego w Rzeszowie, Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małoposki.
Cena oferty wynosi - 4 163 054,07 euro (z VAT).
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektów budowlanych, wykonanie robót i przekazanie przedsięwzięcia do użytkowania wraz z uzyskaniem wymaganych i niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i przekazaniem do użytkowania tych robót.  


2008-06-04

Umowa na realizację Zadania 03/IA.

Podpisanie umowy na realizacje Zadania Nr 03/IA pn. „ Inwestycje w obrębie oczyszczalni ścieków".


2008-06-25

Przejęcie odcinka robót – budowa kanalizacji Os. Sielec i Wielowieś.

Roboty wykonane zostały w czasie od 04.09.2006 r. do 31.01.2008 r.
W ramach robót kwalifikowanych wybudowano:

 • 15 947 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
 • 3 677 m kanalizacji sanitarnej tłocznej,
 • 13 szt. – przepompownie ścieków 

2008-08-04

Przejęcie odcinka robót – budowa kanalizacji Os. Miechocin.

Roboty wykonane zostały w czasie od 07.06.2006 r. do 30.05.2008 r.
W ramach robót kwalifikowanych wybudowano:

 • 14 913 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
 • 2 843,46 m kanalizacji sanitarnej tłocznej,
 • 8 szt. – przepompownie ścieków

Kanalizacja deszczowa.
Roboty wykonane zostały w czasie od 07.06.2006 r. do 30.05.2008 r.
W ramach robót kwalifikowanych wybudowano 3 478 m kanalizacji deszczowej. 


2008-09-02

Przejęcie odcinka robót – budowa kanalizacji Os. Mokrzyszów.

Roboty wykonane zostały w czasie od 04.01.2007 r. do 14.08.2008 r.
W ramach robót kwalifikowanych wybudowano:

 • 7 200 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
 • 1 630,89 m kanalizacji sanitarnej tłocznej,
 • 10 szt. – przepompownie ścieków

Kanalizacja deszczowa.
Roboty wykonane zostały w czasie od 04.01.2007 r. do 14.08.2008 r.
W ramach robót kwalifikowanych wybudowano 2 854 m kanalizacji deszczowej. 


2008-09-02

Przejęcie odcinka robót – budowa kanalizacji Os. Sobów.

Roboty wykonane zostały w czasie od 15.01.2007 r. do 14.08.2008 r.
W ramach robót kwalifikowanych wybudowano:

 • 10 563,80 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
 • 2 717 m kanalizacji sanitarnej tłocznej,
 • 9 szt. – przepompownie ścieków

2008-09-15

Zakończenie prac związanych z realizacją Zadania 02.

Wykonawcą Zadania 02 była firma SKANSKA S.A. podpisanie Aktu Umowy nastąpiło w dniu 15.05.2006 r. 
Prace realizowane były od dnia 01.06.2006 r. do 31.09.2008 r.
Roboty zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego.
W ramach robót kwalifikowanych zrealizowana zostały następujące prace:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej Os. Sielec i Wielowieś:
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Os. Nadole:
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Os. Dzików:
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Os. Zakrzów
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Os. Miechocin z częścią ul. Ocickiej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Os. Mokrzyszów z częścią ul.Ocickiej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Os. Sobów
 • Budowa kanalizacji deszczowej Os. Nadole 
 • Budowa kanalizacji deszczowej Os. Dzików 
 • Budowa kanalizacji deszczowej Os. Miechocin z częścią ul. Ocickiej 
 • Budowa kanalizacji deszczowej Os. Mokrzyszów
 • Remonty kanalizacji rozdzielczej

 Razem Zadanie 02. 

 • Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 61 800 m
 • Kanalizacja sanitarna tłoczna – 12 500 m
 • Kanalizacja deszczowa – 10 767 m
 • Budowa przepompowni ścieków – 50 szt. 
 • Remont Przepompowni „Barbórka” – 1 szt.
 • Remont kanalizacji sanitarnej – 2 200 m
 • Remont kanalizacji deszczowej – 2 164 m

Wartość robót kwalifikowanych - 8 878 167,83 euro. 


2008-09-16

Decyzja KE zmieniająca pierwotną Decyzję w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Projektu pn.: „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu”.

W dniu 16 września 2008 r. Komisja Europejska podpisała Decyzję nr K(2008)5249, zmieniającą decyzję C(2004)5322 z dnia 16 grudnia 2004 r. uwzględniając wszystkie wnioskowane przez Beneficjenta zmiany.