Skip to main content

Dane osobowe - informacja


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Klauzula informacyjna

1.    Administratorem danych osobowych są Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1,15 8232295, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Pani Aldona Czech, tel. 158232295, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.    Tarnobrzeskie Wodociągi przetwarzają dane osobowe w następujących celach:
a)    Realizacja umowy zawartej ze spółką-art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b)    Podjęcie na żądanie osoby działań przed zawarciem umowy ze spółką - art. 6 ust.l lit. b RODO;
c)    Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na spółce w związku z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków- art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d)    Wykonywanie zadań własnych spółki realizowanych w interesie publicznym związanych z zaspokajaniem potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
e)    Dochodzenie należności -art. 6 ust.l lit. f RODO;
f)    Statystycznych i sprawozdawczych art. 6 ust.l lit. f RODO;
g)    Ochrona osób i mienia art. 6 ust.l lit. f RODO.
4.    Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328 z poźń. zm), ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z poźń. zm), ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. Praw budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z poźń. zm), inne przepisy prawa, zgoda osoby, której dane dotyczą.
5.    Dane udostępnione przez osobę, której dotyczą nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności dokumentacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepis prawa oraz do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów spółki.
8.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów dla których zostały podane.
11.    W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody.
12.    Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.